Chia sẽ bộ preset cameraraw CHRISTMAS tuyệt đẹp,  bộ màu thực hiện trên camera raw 12

2019-12-03_120319

  1TouchPro_CHRISTMAS (unknown, 33 Download)