Delicious Retouch Việt Hóa Thêm Chức Năng

Nó là một plugin Photoshop sẽ làm cho chân dung và cơ thể của bạn chỉnh sửa FASTER và EASIER.

Nhưng không giống như các plugin khác, nó sẽ không làm cho chân dung của bạn trông giả tạo.

Bảng điều khiển này sẽ mang các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ vào quy trình làm việc của bạn, với đủ quyền kiểm soát để điều chỉnh nhu cầu và phong cách của bạn.

Tinh tế hàng ngày retouch, hoặc chụp gần hoàn hảo phong cách tạp chí? Kết quả là trong tay của bạn.

Tùy chọn danh mục
Ghi chú tải xuống Vui Lòng liên hệ nhận link download (Please contact to get the download link)