Download vMix Pro 23 – Phần Mêm Live Stream Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn cài đặt vMix Pro 22
  • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
  • Giải nén phần mềm vừa download
  • Chạy file Setup cài đặt phần mềm
  • Copy file “vMix Pro 22.00.66 x64 KG.exe” đến nơi vừa cài đặt và ấn Patch
  • Chặn phần mềm với Internet, sử dụng chặn qua file hosts có thể làm theo cách thủ công tại: C:\Windows\System32\drivers\etc hoặc sử dụng Hosts Editor
  • 127.0.0.1 vmix.com
  • 127.0.0.1 vmix.com.au
  • 127.0.0.1 2266.vmix.com
  • 127.0.0.1 www.vmix.com
Tải xuống
Tùy chọn danh mục
Ghi chú tải xuống

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *