Hướng Dẫn Tạo Bot Telegram Tự Động Download MP3 Từ Youtube

Hướng dẫn tạo bot Telegram download mp3 từ youtube, yêu cầu hệ thống chạy trên ubuntu hoặc centos hoặc aacpanel

Trước tiên chúng ta cần phải tạo một bot telegram để nhận lấy API HTTP, chúng ta tìm kiếm BOTFATHER và bắt đầu tạo

Cài đặt docker lên máy chủ vps

curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Tạo bản sao git về máy chủ

git clone https://github.com/nqthaivl/youtube-mp3-bot.git

Chuyển đến thư mục youtube-mp3

cd youtube-mp3-bot

Đổi tên file .env.example thành .env

cp .env.example .env

Chỉnh sửa file .env thêm token telegram vào

Khởi chạy docker (nhớ chuyển vào thư mục youtube-mp3-bot rồi chạy)

docker-compose up -d

Thành quả sẽ là

Xem thêm tại: nqthaivl/youtube-mp3-bot: Youtube MP3 Downloader Telegram Bot: ghcr.io/d3473r/youtube-mp3-bot:main (github.com)